Åpenhetsloven

Beskrivelse av retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold: 

Arbeidet med åpenhetsloven er forankret i ledelsen, og Økonomisjef og Innkjøpssjef har vært involvert i arbeidet med aktsomhetsvurderingene. Vi har sammen med en ekstern rådgiver gjennomgått leverandørkjeden vår, og valgt å følge opp våre mest kritiske leverandører, samt de hvor vi har definert størst risiko som følge av bransje og marked. Risikoen er vurdert i forhold til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin høyrisikoliste.

De utvalgte leverandørene har vi bedt svare ut hvordan de jobber etter en rekke bærekrafts-hensyn, og bedt om å dokumentere dette.

Avdekkede faktiske og potensielle konsekvenser: 

Det er blitt avdekket noen arbeidsulykker og nesten-ulykker hos flere av leverandørene våre. De opererer i en bransje hvor det er vanskelig å unngå det helt, men vi er fornøyde med å kunne si at leverandørene det gjelder har styringssystem for HMS på plass, foretar risikovurderinger for å identifisere mulige farer, tilbyr tilstrekkelig utstyr og HMS-kursing, samt følger opp eventuelle ulykker og skader for å unngå gjentakelse. 

Vi har ikke avdekket noen vesentlige risikoer for negative konsekvenser i vår leverandørkjede. Vi har likevel avdekket risikoer tilknyttet manglende beskrevne etiske rutiner hos noen av leverandørene våre. Det er også noen av leverandørene våre som ikke stiller spesifiserte krav til sine leverandører knyttet til arbeidsrettigheter, menneskerettigheter, miljø og/eller anti-korrupsjon. Det er også flere av leverandørene våre som ikke har gjennomført egne aktsomhetsvurderinger, og det eksisterer dermed en risiko knyttet til manglende informasjon om underleverandørene deres. 

Våre tiltak:

Vi skal fremover følge opp leverandørene våre og be dem implementere beskrevne etiske rutiner, samt å starte egne aktsomhetsvurderinger. Vi ønsker også å utvide arbeidet vårt fremover, og følge opp flere leverandører, for å få en enda bedre oversikt over risikoene som ligger i verdikjeden vår.

Vi har også opprettet en varslingskanal hvor kunder og andre interessenter kan varsle om eventuelle forhold.

Vi forventer at disse tiltakene vil føre til lavere risiko for negative konsekvenser i verdikjeden vår, og håper også at vår påvirkning vil føre til at våre leverandører følger opp sine egne underleverandører. 

Vil du varsle om eventuelle forhold? Kontakt oss her

Kontakt oss