Likestillingsarbeidet i Lefdal Installasjon

Generelt

Personalhåndboken beskriver bedriftens etiske retningslinjer, verdier og varslingsrutiner slik at ansatte og ledere kjenner til hva bedriften legger vekt på og styrer etter. 

Bedriften har gjennom månedlige møter med tillitsvalgte en agenda hvor faste punkter som omhandler trivsel, bemanning og sykefravær diskuteres. Gjennom disse møtene fanges det opp hvordan ansatte og ledere opplever stemningen og kulturen i bedriften.

Videre gjennomføres det hvert annet år en kultur- og trivselsundersøkelse hvor det stilles spørsmål om mobbing og trakassering. I samarbeid med bedriftshelsetjenesten blir resultatet av dette evaluert i samarbeid med en gruppe ansatte.

Rekruttering

Tilgangen på ressurser er en utfordring for elektrobransjen. Derfor er Lefdal aktive helt fra elever søker om utplasseringsplass under skoleløpet. Hvert år tilbyr vi et stort antall elever praksis hos oss, høst og vår. Dette danner videre et grunnlag for opptak av lærlinger. Vi besøker skolen og presenterer Lefdal som en bedrift med mange karrieremuligheter. Vi oppfordre kvinner til å søke spesielt. I 2021 ansatte vi to kvinner ut av syv nye lærlinger. Dette arbeidet er planlagt utvidet i 2022. 

Vi ser at det er i 2021 flere kvinner som søker seg til studie innen elektrofag, dette verdsetter vi og ser frem til at påvirker søkermassen til oss etter endt studie.

Arbeidet gjennom året

I 2021 kom det også en ny forskrift i vår bransje som stiller krav til egen skiftebrakke for kvinner, dette ser vi på som positivt bidrag til at flere kvinner kan finne det interessant å søke seg til bygg og anlegg hvis forholdene er godt ivaretatt. Lefdal har i mange år gjennom samarbeid med verneorganisasjonen og tillitsvalgte fokusert på brakkeforhold for kvinner slik at dette skal ivaretas på best mulig måte. 

Vi legger til rette for og er positive til studiepermisjoner hvor ansatte søker etter- og videreutdanning. Dette gjelder for det meste faglig påbygging innen elektrofagene. Dette vil skape en kultur og støtte opp under vår kompetanseutviklingsplan som motiverer for å komme tilbake til Lefdal Installasjon og gjøre karriere hos oss.

Lønnsforhold

Overordnet er kjønnsbalansen i Lefdal preget av tradisjon for at elektro er en mannsdominert bransje. Kartlegging av dette ble gjort dor 2021 og viser at vi har 4 % kvinner, 6 av 152 ansatte.  

I administrasjon representerer kvinner 20 % av avdelingen. På grunn av for lavt antall kvinner i de to avdelinger de er ansatt kan ikke lønnstallene oppgis offentlig. Kartleggingen viser at det er balanse innenfor de områder som er lønnet etter tariffavtalen. Dette gjelder lærlinger og montører i produksjon. I administrasjon viser lønnsbetingelser at det ikke er store ulikheter for stillinger på samme nivå, kategori. 

Lønnsbetingelser bryter ikke med reglene for likestilling. 

Midlertidig ansettelser

For 2021 viser kartleggingen at det er kun 1- en- stilling i administrasjon som er midlertidig. Dette er en stilling som er besatt midlertidig på grunn av permisjon i den opprinnelige stilling og vil i løpet av 2022 igjen bli besatt fast.

Deltid

Alle stillinger er som utgangspunkt 100 % stillinger. Det er for tiden 1 stilling som avviker fra dette og er pr 31.12 én frivillig 80 % stilling etter eget ønske.

Mangfold

Lefdal Installasjon har gjennom mange år lagt til rette for inkludering av utenlandske arbeidere. Vi har 37,5 % ulike etnisiteter ut over norske. 

Foreldrepermisjoner

Ingen kvinner hadde foreldrepermisjoner i 2021 viser kartleggingen. Menn hadde i snitt 9,4 uker foreldrepermisjon.

Tiltak kommende år

Vårt arbeid med likestilling og mot diskriminering vil bli forsterket ytterligere i 2022 gjennom at dette blir et fast punkt på de månedlige Arbeidsutvalgsmøter med tillitsvalgte og i AMU. Gjennom å forsterke ressursene på HR vil skolebesøk intensiveres, lederopplæring forsterkes og videreutvikles 

HR-sjef

Bente Lampe

Kontakt oss